Sukkari? sono ki de!
 
Production company: Tanaka Productions (1981)
Director: Kotani Shusei
Assistent director: Yoshida Kazuo
Producer: Nakazawa Toshiaki, Sasaki Kenichi
Script: Tanami Yasuo
Cinematography: Kato Yudai
Editor: Inoue Osamu
Score: Hirose Kentaro
Sound: Jinho Shoshiro
Lighting: Konaka Kenjiro
Production Design: Tanaka
Actors: Karasuma Setsuko, Beat Takeshi, Ueki Hitoshi, Nabe Osami
Duration: 87 minutes
Premiere: 1981-12-20