Zankyo
 
Production company: Toei (1999)
Director: Sekimoto Ikuo
Assistent director: Higa Ichiro
Producer: Zushi
Script: Rui Jubei (adaptation), Kuroda Yoshiyuki, Ootsu Ichiro
Based upon: Yamahira Shigeki
Cinematography: Sasakibara Yasushi
Editor: Tamaki
Score: Miyagawa Hiroshi
Sound: Ito Koichi
Lighting: Sawada Toshio
Production Design: Manabe Wataru, Kawakatsu Masaaki
Actors: Takahashi Masahiro, Takahashi Kaori, Amami Yuki, Matsukata Hiroki, Beat Takeshi
Duration: 110 minutes
Premiere: 1999-02-03