Danpu wataridori
 
Production company: Toei Tokyo (1981)
Director: Sekimoto Ikuo
Assistent director: Kajio Shunichi, Fukamachi Hideki
Script: Kakefuda Masahiro, Morisaki Azuma, Takada Jun, Sekimoto Ikuo
Based upon: Toyoshima Daisuke
Cinematography: Nakajima Yoshio, Desaki Tetsuya
Editor: Saito Kiyoaki
Score: Yamamoto Naozumi
Sound: Kakinuma Norihiko
Lighting: Kawasaki Yasunojo
Production Design: Amao Kanji, Seto Tsuneo
Actors: Kurosawa Toshio, Oonishi Tetsuya, Joe Yamanaka, Nabe Osami. Beat Takeshi (as Policeman A), Beat Kiyoshi (as Policeman B)
Duration: 125 minutes
Premiere: 1981-04-29