Kanashi Kibun de Joku
 
Production company: Shochiku (1985)
Director: Segawa Masaharu
Assistent director: Hukushima
Producer: Sasaki Takeshi
Script: Yoshida Tuyoshi
Cinematography: Sakamoto Noritaka
Editor: Oota Kazuo
Score: Izumi Taku, Beat Takeshi (Theme Song)
Sound: Aoki Sakichi
Lighting: Yagame Minoru
Production Design: Inomata Kunihiro
Actors: Beat Takeshi, Nakai Takae, Yanagisawa Shingo, Ishikura Saburo
Duration: 108 minutes
Premiere: 1985-04-26